ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Κρήτης. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1510/11.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
11/02/2019 - 26/02/2019

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Κρήτης», (κωδ. έργου: 80605) με κωδικό Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ82, της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», MIS 5030369, (αρ. πρωτ. απόφασης Ένταξης 3942/13.07.2018), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 1510/11.02.2019.

Συνημμένο: 
1510_11-02-2019_prosklisi_didaktoron_elke_tei_earino_ΨΠΖΘ4691Ο3-ΥΙΟ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: