ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός – «ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ: Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας …………………… παραμέτρων οινοποίησης». Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1875/18.02.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/02/2019 - 12/03/2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ: Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω καταγραφής και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης», (κωδ. έργου: 80610), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 1875/18.02.2019.

Συνημμένο: 
1875_18-02-2019_exsoplismos_oinofasma_orthi_19PROC004552477_.pdf
1876_18-02-2019_perilipsi_exsoplismos_oinofasma_orthi_ΩΑΝ44691Ο3-ΗΧΟ.pdf
ΤΕΥΔ_1875(2019).doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: