Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων προμήθειας μηχανών γραφείου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
20/02/2019 - 27/03/2019

Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων προμήθειας μηχανών γραφείου για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και διοικητικής διαδικασίας των τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, προϋπολογισμού δαπάνης 251.854,84€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 312.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συνημμένο: 
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: