ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης: Συνοπτικός Διαγωνισμός – Υποέργο -2- της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr». Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 2807/05.03.2019.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
05/03/2019 - 20/03/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «εξοπλισμού», για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου -2- με τίτλο «Συμμετοχή του ΤΕΙ Κρήτης/CPPL στο έργο HELLAS-CH» της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»,  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735, , το οποίο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), (κωδ. έργου: 80543). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 2807/05.03.2019.

Συνημμένο: 
2807_05-03-2019_exsoplismos_hellas_19PROC004560756_.pdf
2808_05-03-2019_perilipsi_exsoplismos_hellas-ch_78434691Ο3-0ΧΡ_.pdf
ΤΕΥΔ_2807(2019).doc
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: