Πλαίσιο λειτουργίας

 

Πλαίσιο λειτουργίας

Α. Οργανωτικό.

Οι δραστηριότητες των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" αρχικά ξεκινούν από ένα πλαίσιο ολιγόωρης εκπαίδευσης το οποίο θα παρέχεται φυσικά εθελοντικά από μέλος (-η) του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) του ΤΕΙ Κρήτης (συντονίζει η Κοινωνική Λειτουργός, κ. Ροδάνθη Αγγουράκη (MSc), που έχει πολυετή εμπειρία στις οργανώσεις εθελοντικών ομάδων). Η κίνηση αυτή θα ΜΑΣ παρέχει την απαραίτητη παιδεία για τη δράση του εθελοντισμού καθώς και τη δυνατότητα προτυποποίησης και ενημέρωσης των ενεργειών εθελοντισμού.

Η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας είναι απλή και προβλέπει:

-- Εγγραφή για κάθε ενδιαφερόμενο θα γίνεται ψηφιακά, σε σχετικό αρχείο excel, στον ιστότοπο των Γεωπονίστας, όπου θα ζητούνται στοιχεία όπως Ονομ/μο και στοιχεία επικοινωνίας (κυρίως κινητό και απαραίτητα το email)  για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών.

-- Δημιουργία συντονιστικής ομάδας εντός των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" για κάθε εθελοντική δράση που α) θα καταγράφει τις ανάγκες των επεμβάσεων/εργασιών των φορέων που με τους οποίους θέλουν να συνεργαστούν με τους "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ", β) θα καθορίζει το διαδικαστικό κομμάτι επιλογής ομάδων για ανάληψη δράσης, γ) θα προτείνει την εθελοντική εμπλοκή σχετικού μέλους του εκπαιδευτικού μέλους της Σχολής, δ) θα κρατά σε συνεργασία με την Κοσμητεία, ψηφιακό αρχείο σε σχετικό ιστότοπο της Σχολής για την προβολή των δράσεων των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" και ε) θα συνεμψυχώνει με τη βοήθεια του κεντρικού Συντονιστή των Γεωπονίστας, Φιλίππου Βερβερίδη, τις ομάδες εργασίας.

-- Με την έναρξη ανάληψης οποιασδήποτε δράσης του κάθε εθελοντή, θα ζητείται η υπογραφή Σύμβασης εθελοντικής εργασίας, για λόγους προστασίας και ασφάλειας του κάθε εθελοντή και ορθής λειτουργίας του φορέα ΣΤεΤΤεΤ/ ΤΕΙ Κρήτης και της οργάνωσης και του συντονισμού της δράσης των ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ.

-- Δημιουργία ψηφιακού φωτογραφικού αρχείου σε σχετικό ιστότοπο της Σχολής για την προβολή των δράσεων των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ".

-- Κατοχύρωση της κάθε δραστηριότητας της εκάστοτε ομάδας των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" με παροχή από την Κοσμητεία «Βεβαίωσης Συμμετοχής» κάθε μέλους με καταγραφή του τίτλου της κάθε δραστηριότητας που συμμετείχε για το Βιογραφικό του, αν χρειαστεί.

Τι ΔΕΝ θα προβλέπει η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας:

-- Την εμπλοκή οποιουδήποτε κομματικού μηχανισμού ή οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης. Είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια εθελοντική προσπάθεια στηρίζεται από άτομα που αφήνουν την όποια κομματικοπολιτική ταυτότητα εφόσον αποφασίσουν να συμμετέχουν και να προσφέρουν λειτουργικό έργο όλοι μαζί σαν ΟΜΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ. Όπως θα ειπωθεί και στην εκπαίδευση του εθελοντισμού, στην ομάδα προσφέρουμε ως «ΕΓΩ» για να επωφεληθεί το «ΕΜΕΙΣ»!!

-- Την κατοχύρωση εργαστηριακού μαθήματος ή βαθμού που κάποιος συμμετέχων μπορεί να έχει ανάγκη να αποκτήσει, εφόσον η ενδεχόμενη εθελοντική δραστηριότητα που θα συμμετέχει θα σχετίζεται με αντικείμενο του μαθήματος αυτού.

Β. Επιχειρησιακό.

Οι "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" μπορούν επιχειρησιακά να δρουν τόσο εντός του ΤΕΙ Κρήτης, όσο και εκτός του Ιδρύματος. Άλλωστε αυτός θα είναι και ο στόχος της εθελοντικής παρουσίας τους και ανάδειξης της δουλειάς που θα αφορά το αντικείμενο του ονόματός τους. Όμως εδώ θα πρέπει να τονιστεί και ο εθελοντικός επαγγελματισμός που θα προϋποθέτει τη σχετική τους αποστολή. Στις εθελοντικές εργασίες τους κάθε φορά θα πρέπει να έχει ΑΡΧΗ (μελέτη - συμφωνία), ΜΕΣΗ (πραγματοποίηση έργου) και ΤΕΛΟΣ (αναφορά και αυτοαξιολόγηση της προσπάθειας).

Επομένως, προτείνεται να είναι Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε εθελοντικής εργασίας η επιβεβαίωση της συμβουλευτικής παρουσίας κάποιου μέλους ΕΠ ή/και ΕΤΠ (έστω και τυπικά) ώστε να υποδηλώνεται η επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση της εκάστοτε εθελοντικής ομάδας με τη υποστήριξη και της Σχολής.

Οι "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" μέσω της Συντονιστικής ομάδας τους θα αναζητούν για το κάθε επιχειρησιακό τους εγχείρημα την συγκρότηση ομάδας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εθελοντών εντός 24 ωρών (ανάλογα με την ανάγκη εμπλοκής τους), μέσα από τη λίστα των emails και/ ή κινητών. Στην ομάδα με εσωτερικές διαδικασίες θα ορίζεται με συμφωνία της ομάδας ένας Συντονιστής που θα λειτουργεί με τη βοήθεια και τη συμβουλευτική καθοδήγηση του μέλους ΕΠ/ΕΤΠ που θα εμπλέκεται ανάλογα με την περίπτωση. Θα επιβάλλεται να γίνει μια αρχική μελέτη από όλη την εθελοντική ομάδα που θα επιλέγεται και όπου θα επικρατεί η τακτική του ιδεοκαταιγισμού (brainstorming) που είναι μία τεχνική δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων μέσω ανταλλαγής ιδεών στο πλαίσιο μίας άτυπης συγκέντρωσης. Έτσι θα συμβάλλουν όλοι και αυτό σιγά σιγά θα δημιουργήσει μια συστηματική προσέγγιση που θα αυτοδιαχειρίζεται και θα αυτοβελτιώνεται από τα μέλη των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ".

Όταν ολοκληρώνεται η μελέτη και το πλάνο, θα ακολουθεί η αναζήτηση πόρων και εργαλείων εφόσον αυτά θα είναι σημαντικά. Πριν την έναρξη εργασιών είναι σημαντικό να ζητείται και η γνώμη και θα γίνεται απαραίτητα ενημέρωση της Κοσμητείας για καταγραφή της δραστηριότητας και ανάρτηση σε σχετικό σημείο της ιστοσελίδας. Η Κοσμητεία θα αναλάβει και τη σχετική διαφήμιση και διάδοση της δράσης των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" και με έξοδα της ή μέσω δωρεάς θα δημιουργήσει σχετικά μπλουζάκια (μακό) εργασίας με την επωνυμία των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ" και με σχετικό λογότυπο που ήδη είναι σε αναζήτηση (Εθελοντική συμβολή αποφοίτου μας Νίκου Κορναράκη Website Developer/ Designer).

Οι αναλήψεις εθελοντικών έργων των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" προτείνεται να περιλαμβάνουν (η παρακάτω λίστα είναι μια αρχική προσέγγιση μέσα από τις συζητήσεις που έχουν γίνει ως τώρα και θα εμπλουτίζεται):

  • Διαμορφώσεις χέρσων δημοτικών περιοχών ακαλλιέργητων για σχεδιασμό /επιλογή κατάλληλης καλλιέργειας.
  • Διαμορφώσεις χέρσων ακαλλιέργητων περιοχών του ΤΕΙ Κρήτης για σχεδιασμό /επιλογή κατάλληλης καλλιέργειας.
  • Διαμορφώσεις δημοτικών χώρων για δημιουργία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η καλαισθησία και η καλλιτεχνία θα είναι απαραίτητα στη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος, ώστε να αναδεικνύεται κάθε φορά η Επιστημονική προσέγγιση των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ".
  • Διαμορφώσεις χώρων του ΤΕΙ Κρήτης, για δημιουργία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η καλαισθησία και η καλλιτεχνία θα είναι απαραίτητα στη δημιουργία του τελικού αποτελέσματος, ώστε να αναδεικνύεται κάθε φορά η Επιστημονική προσέγγιση των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ".
  • Εργασίες πάσης φύσης του ευρύτερου Γεωπονικού αντικειμένου. Εδώ περιλαμβάνεται και η οικολογική παρέμβαση των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" όπου ζητηθεί ή με πρωτοβουλία τους αναληφθεί επεμβάσεις όπως καθαρισμός κλειστών χώρων και του περιβάλλοντός τους, δημόσιων περιοχών, ακτών, κήπων (πχ. Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης), κλπ κλπ.

Με την ολοκλήρωση της κάθε εθελοντικής προσπάθειας των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" θα αναρτάται απαραίτητα σήμανση με το λεκτικό «Το παρόν έργο είναι δημιούργημα του Σώματος Εθελοντών "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ" --Ημερ/νια--».

Τέλος, επίσης με την ολοκλήρωση της κάθε εθελοντικής προσπάθειας των "ΓΕΩΠΟΝΙΣΤΑΣ" θα συγκαλείται η ομάδα να αυτοαξιολογήσει το έργο της μαζί με το μέλος ΕΠ/ΕΤΠ που ενεπλάκη στην εθελοντική πρωτοβουλία με τη βοήθεια και του υπογράφοντα.

 

Για τη σύνταξη και πρωτοβουλία συντονισμού των Γεωπονίστας

Φίλιππος Βερβερίδης (PhD), Καθηγητής
Διευθυντής/ Κοσμήτορας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΤΕΙ Κρήτης